Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Ciele

Ciele projektu sú vymedzené nasledovne:

1) V prízemí budovy pôvodného kláštora a v suterénnych priestoroch budú v úzkej nadväznosti na kostol riešené pastoračno-vzdelávacie priestory. Využitie týchto priestorov sa bude prostredníctvom otvorenej kláštornej záhrady prelínať so vzdelávacími funkciami umiestnenými v prízemí novostavby Františkánskeho inštitútu. Suterénne priestory pod kláštorom budú sprístupnené z priestoru kláštornej záhrady prostredníctvom nového schodiska. Táto úroveň bude vytvárať základný rámec budúceho života komplexu.

2) Vo vybraných priestoroch prvého poschodia a prízemia pôvodného kláštora budú riešené ubytovacie priestory pre starých, chorých a imobilných rehoľníkov.

3) Poschodie kláštora sa vráti k svojej pôvodnej funkcii - životu rehoľného spoločenstva: V dvoch traktoch budú riešené ubytovacie priestory pre pastoračnú komunitu.

Úsilie oživiť jedinečnosť dochovaného priestoru je základným predpokladom vzniku budúcej podoby tejto časti areálu. Bude vychádzať zo spracovaných historických prieskumov dokumentujúcich jednotlivé vývojové štádiá komplexu. Odkrývanie týchto vrstiev, ich prezentácia a prípadná konfrontácia by mala zvýrazniť historickú hodnotu dochovaných častí komplexu. Pôvodné priestory by mali byť doplnené o reštaurované obrazy. Dopĺňaný mobiliár bude atypický navrhovaný s dôrazom na jednoduchosť a čistotu výslednej formy.


Samostatnou časťou rekonštrukcie bude obnova interiérov a exteriérov kostola, ktorá by okrem návratu k pôvodnej farebnosti interiéru mala zahŕňať aj realizáciu nového technického vybavenia priestoru (vykurovanie, osvetlenie, ozvučenie) a reštaurovanie dochovaných častí interiérov.


4) Výstavba Františkánskeho inštitútu: Objekt inštitútu bude umiestnený ako samostatná stavba v priestore záhrady na mieste získanom asanáciou nerekonštruovateľného objektu ubytovne. Jej odstránenie umožní vyniknúť pôvodnej architektúre kláštora a vytvorí možnosť otvorenia záhrady z priestoru predkostolia, do ktorého je situovaný i budúci hlavný vstup do komplexu, ktorý bude využívaný aj v spojitosti s aktivitami Františkánskeho inštitútu.

Novostavba poskytne dostatočné ubytovacie kapacity najrôznejším návštevníkom inštitútu: 70–miestne auditórium, modernu knižnicu a kaplnku. Archívne a knižničné priestory v suteréne budú slúžiť na štúdium a uchovávanie rozsiahlych archívnych a knižničných fondov, ktoré kapucínom po roku 1989 vrátil štát, no zatiaľ sú z dôvodu nedostatku vhodných priestorov spravované rôznymi štátnymi odbornými inštitúciami.


Myšlienke realizovania Františkánskeho inštitútu na Slovensku predchádza desaťročie najrôznejších aktivít a projektov, ktoré postupne nadobudli inštitucionálnu medzifrantiškánsku podobu a vyústili v roku 2001 do založenia Františkánskeho centra. Aktivity centra smerujú k františkánskym spoločenstvám na Slovensku a v Čechách. Na podujatiach Františkánskeho centra sa v posledných rokoch osobne zúčastnili stovky rehoľníkov, rehoľníčok a mladých z celého Slovenska.


Transformácia Františkánskeho centra na novopostavený Františkánsky inštitút v Pezinku vytvorí platformu na:
— stretávanie sa bratov a sestier františkánskej rodiny
— koordináciu spoločných podujatí,
— centralizovanú a efektívnu publikačnú a informačnú činnosť,
— študijné kurzy a špecializované štúdium,
— zhromaždenia, sympózia a kongresy,
— archívnu a študijnú činnosť spojenú s františkánskymi dejinami na Slovensku osobitne s dejinami prenasledovania počas komunistického režimu,
— budovanie modernej otvorenej františkánskej knižnice,
— zastrešenie prekladateľských a edičných prác na vydávaní Františkánskych prameňov
— organizovanie duchovných cvičení,
— organizovanie profesných a oblastných stretnutí bratov a sestier,
— kurzy formácie,
— kontemplatívne pobyty,
— účasť na iniciatívach cirkvi a regiónu
— spoluprácu s akademickými a vzdelávacími inštitúciami doma i v zahraničí,
— atď.