Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Stav komplexu

Kláštorný komplex je výrazne poznačený etapou komunistického režimu, ktorému začiatkom 50-ych rokov slúžil ako internačné stredisko pre rehoľníkov a kňazov. V priebehu druhej polovice 50-tych rokov bol kláštor postupne adaptovaný na charitný domov pre kňazov s voľnejším režimom pohybu.

Najvýraznejšie zásahy do areálu sa udiali počas komunistického režimu, keď bola asanovaná budova pôvodného kláštorného ochotníckeho divadla a na jej základoch bol postavený utilitárny objekt ubytovne. Práve ubytovňa charitného domu, ktorá je necitlivo prepojená s objektom kláštora spolu s novodobými úpravami fasád kláštora a osadením nových, pamiatke nezodpovedajúcich okenných otvorov ako i stav kláštornej záhrady bez dlhodobej koncepčnej starostlivosti, tvoria výrazné problémy areálu.

Stavebno-technický stav národnej kultúrnej pamiatky je v súčasnosti poznačený hlavne prestárlosťou technického vybavenia, havarijným stavom strešnej krytiny, poškodením časti pôvodných krovov a navĺhaním suterénneho a soklového muriva. V priebehu rokov došlo k zakrytiu mnohých pôvodných detailov, akými sú napríklad drevené trámové stropy, kamenné prvky a pod.

Celkový stav komplexu si nevyhnutne vyžaduje komplexnú a koncepčnú obnovu, ktorej rozsah bude pravdepodobne najväčším stavebným zásahom plánovaným v areáli od čias jeho vzniku.